Knihovna Machová

O nás

Historie

Půjčování knih v Machové má více než stoletou tradici.V roce 1901 byl založen čtenářský spolek "Svatopluk " a při založení měl 30 členů. Účelem tohoto spolku mělo být "pěstování a povznesení kultury a vzdělání mládeže jak po stránce kulturní, tak i hospodářské ".

V průběhu let došlo několikrát ke změně místa uložení knih i změně názvu spolku. Knihy tohoto spolku se staly základem pozdější obecní knihovny.

Knihovna byla mnohdy umístěna v nevyhovujících prostorách.

Začátkem roku 1963 byla MK přesunuta do nové budovy obecního úřadu, kde se podmínky pro práci knihovny výrazně zlepšily. V těchto letech probíhalo pravidelné půjčování knih 1x týdně, většinou v pondělí od 16 hod. do 18 hod.

Od r. 1968 byla místní knihovna zapojena do střediskové knihovny v Otrokovicích.

V r. 2002 přechází movitý majetek a knihovní fond pod obecní knihovnu.

Městská knihovna Otrokovice v současnosti provádí v naší knihovně některé odborné práce i metodickou činnost.

 

Současnost

Od září roku 2009 je knihovna obce Machová umístěna v nově upravených prostorách obecního úřadu. Je vybavena novým nábytkem. Obecní knihovna slouží zároveň jako čítárna a po dobu půjčovní doby je zde k dispozici také internet. Půjčování knih i veřejný internet jsou bezplatné.

Knihovní fond je rozdělen do jednotlivých částí: pro dospělé čtenáře, pro děti a mládež, naučná literatura pro děti a dospělé.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zajišťuje pravidelné zápůjčky výměnného souboru knih 3x za rok pro obohacení půjčovního fondu.

Zřizovatelem knihovny je obec Machová, která stále spolupracuje s Městskou knihovnou Otrokovice. Metodická pomoc  je zajišťována na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městskou knihovnou v Otrokovicích.